Gemcitabine Medac (CS đóng gói: Medac Gesellschaft fur klinische spezialpraparate mbH-Đ/c:Theaterstrasse 6-22880 Wedel, Germany) Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

gemcitabine medac (cs đóng gói: medac gesellschaft fur klinische spezialpraparate mbh-Đ/c:theaterstrasse 6-22880 wedel, germany)

công ty tnhh dược phẩm bách việt - gemcitabine (dưới dạng gemcitabine hydrochloride) 1500mg - bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch

SaVi Quetiapine 25 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savi quetiapine 25 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - quetiapin - viên nén bao phim - 25mg

Stazemid 10/10 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

stazemid 10/10 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - simvastatin ; ezetimib - viên nén bao phim - 10mg; 10mg

Demencur 75 Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

demencur 75 viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - pregabalin 75mg - viên nén bao phim - 75mg

Sartan/HCTZ Plus Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

sartan/hctz plus viên nén bao phim

công ty cổ phần dược phẩm savi - candesartan cilexetil; hydroclorothiazid - viên nén bao phim - 32mg; 12,5mg

Bart Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

bart viên nén bao phim

công ty tnhh dược phẩm vạn cường phát - tenoxicam 20 mg - viên nén bao phim - 20 mg

Cellcept Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

cellcept viên nén bao phim

f. hoffmann-la roche ltd. - mycophenolate mofetil (mmf) - viên nén bao phim - 500mg