Famotidine Injection Dung dịch tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

famotidine injection dung dịch tiêm

công ty tnhh dược phẩm việt pháp - famotidine - dung dịch tiêm - 20mg/2ml

Axcel Famotidine-20 capsule Viên nang cứng Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

axcel famotidine-20 capsule viên nang cứng

công ty tnhh dược phẩm bình châu - famotidine - viên nang cứng - 20mg

Famogast Viên nén bao phim Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

famogast viên nén bao phim

pharmaceutical works polpharma s.a. - famotidine - viên nén bao phim - 40mg

Fatinoly Thuốc tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

fatinoly thuốc tiêm

công ty cổ phần y dược việt nam - famotidine - thuốc tiêm - 20mg

Nenvofam 20mg Bột pha tiêm Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

nenvofam 20mg bột pha tiêm

công ty tnhh hoá dược hợp tác - famotidine - bột pha tiêm - 20mg

SaVi Famotidine 10 Viên nén Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savi famotidine 10 viên nén

công ty cổ phần dược phẩm savi - famotidin - viên nén - 10 mg

SaVi Famotidine 10 -- Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

savi famotidine 10 --

công ty cổ phần dược phẩm sa vi (savipharm) - famotidin 10mg - -- - --

Ancid Peppermint Viên nén nhai Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ancid peppermint viên nén nhai

sanofi-aventis singapore pte ltd - famotidin; calcium carbonat; magnesium hydroxid - viên nén nhai - 10 mg; 800 mg; 165 mg