Ancid Peppermint Viên nén nhai Việt Nam - Tiếng Việt - BỘ Y TẾ (CỤC QUẢN LÝ DƯỢC)

ancid peppermint viên nén nhai

sanofi-aventis singapore pte ltd - famotidin; calcium carbonat; magnesium hydroxid - viên nén nhai - 10 mg; 800 mg; 165 mg