SACCA QUADRUPLA COMPOSELECT WB 450 ML

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Buy It Now

Sẵn có từ:
FRESENIUS KABI AG
Mã ATC:
B0101020101
Nhóm trị liệu:
SACCHE QUADRUPLE PER PRELIEVO DI SANGUE DA DONATORE CON FILTRO
Tình trạng ủy quyền:
S
Ngày ủy quyền:
2008-11-04

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này