Ropinstad 1 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
21-03-2018
Thành phần hoạt chất:
Ропинирол хидрохлорид
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
N04BC4
INN (Tên quốc tế):
Ropinirole hydrochloride
Liều dùng:
1 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Ropinstad, 1 mg film-coated tablets x 7, x 21, x 30, x 50, x 60, x 84, x 90
Số ủy quyền:
20080095
Ngày ủy quyền:
2015-09-09

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này