RONDEC PLUS JARABE

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ABBOTT LABORATORIOS S.A.
Dạng dược phẩm:
JARABE
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E8145

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này