RIGHT-ACE COMP 5/25mg tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ADWIA-EGYPTIAN COMPANY FOR CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
ADWIA-EGYPTIAN COMPANY FOR CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS
Số ủy quyền:
25382 T
Ngày ủy quyền:
2008-01-03

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này