RIFAMOX 100mg/5ml susp.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EL NASR
Liều dùng:
100 mg/5ml
Dạng dược phẩm:
powder for oral suspension
Các đơn vị trong gói:
30 gm
Sản xuất bởi:
EL NASR
Số ủy quyền:
17001
Ngày ủy quyền:
2006-03-29

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này