RHEUMAFEN 50mg enteric coated tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
Liều dùng:
50 mg
Dạng dược phẩm:
coated tablet
Các đơn vị trong gói:
20 tablets
Sản xuất bởi:
GLAXO SMITHKLINE-EGYPT
Số ủy quyền:
18548
Ngày ủy quyền:
2006-08-16

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này