RENANGIO PLUS 40mg/12.5mg TABLETA

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
OLI MED PERU S.A.C.
Dạng dược phẩm:
TABLETA
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E22539

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này