REGAIN ULTRA

Cộng hòa Séc - Tiếng Séc - Ecolab

Buy It Now

Sẵn có từ:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Số ủy quyền:
112336E

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Bulgaria 17-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Tây Ban Nha 28-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Đan Mạch 17-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Đức 17-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Estonia 17-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Hy Lạp 18-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Anh 18-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Pháp 17-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Ý 18-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Latvia 19-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Lít-va 19-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Hungary 18-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Hà Lan 26-04-2022
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Ba Lan 19-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Romania 19-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Slovak 20-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Slovenia 20-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Thụy Điển 20-09-2021
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Croatia 27-04-2022

Đọc toàn bộ tài liệu

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Regain Ultra

112336E

1 / 14

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název výrobku

Regain Ultra

Kód výrobku

112336E

Použití látky nebo směsi

Přípravek pro čištění podlahových krytin

Druh látky

Směs

Pouze pro profesionální uživatele.

Informace k ředění produktu

Informace k aplikačnímu roztoku nejsou k dispozici.

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Určená použití

Čisticí přípravek na podlahy. Manuální aplikace.

Doporučená omezení použití

Pouze pro průmyslové a profesionální použití.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Firma

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118

603 00, Brno Česká republika +420 543 518 250

office.brno@ecolab.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé

situace

+420228881362

+32-(0)3-575-5555 Transevropský

Telefonní číslo

toxikologického informačního

centra

+420 224 919 293 / 224 915 402 (nepřetržitě)

Datum vyhotovení/revize

08.12.2017

Verze

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Žíravost pro kůži, Kategorie 1A

H314

Vážné poškození očí, Kategorie 1

H318

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Regain Ultra

112336E

2 / 14

Výstražné symboly

nebezpečnosti

Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o

nebezpečnosti

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození

očí.

Pokyny pro bezpečné

zacházení

Prevence:

P280

Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/

obličejový štít.

Opatření:

P303 + P361 + P353

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut

opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní

čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout

snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:

Tetrasodná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové

hydroxid sodný

2.3 Další nebezpečnost

Není známo.

Oddíl 3: Složení/informace o složkách

3.2 Směsi

Nebezpečné složky

Chemický název

Č. CAS

Č.ES

č. REACH

KlasifikaceNAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008

Koncentrace:

Tetrasodná sůl kyseliny

etylendiamintetraoctové

64-02-8

200-573-9

01-2119486762-27

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

>= 3 - < 5

hydroxid sodný

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

Žíravost pro kůži Kategorie 1A; H314

Látky a směsi korozivní pro kovy

Kategorie 1; H290

>= 1 - < 2

Alkoholy, C13-15,

rozvětvené a lineární,

ethoxylované

157627-86-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 0.5 - < 1

Etoxylované alkoholy

C10-16 (1< mol EO <2.5)

68002-97-1

500-182-6

Akutní toxicita Kategorie 4; H302

Dráždivost pro kůži Kategorie 2; H315

Vážné poškození očí Kategorie 1; H318

Akutní toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1; H400

>= 0.25 - < 0.5

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

Regain Ultra

112336E

3 / 14

Látky, které mají pracovní limit expozice :

dipropylenglykolétery

34590-94-8

252-104-2

01-2119971060-47

Neklasifikované;

>= 2.5 - < 5

Úplné znění H-vět uvedených v tomto oddílu viz oddíl 16.

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Při styku s očima

Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody i pod víčky po dobu

nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Ihned

přivolejte lékaře.

Při styku s kůží

Ihned vyplachujte velkým množstvím vody nejméně po dobu 15

minut. Použijte jemné mýdlo, je-li k dispozici. Potřísněný oděv

před novým použitím vyperte. Před novým použitím obuv pečlivě

očistěte. Ihned přivolejte lékaře.

Při požití

...

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này