RANITIDINE 300mg f.c.tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Liều dùng:
300 mg
Dạng dược phẩm:
coated tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Số ủy quyền:
23937
Ngày ủy quyền:
2005-07-05

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này