PYRIMETHAMINE 25mg B.P. 98 tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
DELTA PHARMA CO.A.R.E.
Liều dùng:
25 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
10 tablets
Sản xuất bởi:
MISR
Số ủy quyền:
760
Ngày ủy quyền:
2002-05-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này