PURACIT 20mg f.c.tab.

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
GLOBAL NAPI
Liều dùng:
20 mg
Dạng dược phẩm:
coated tablet
Các đơn vị trong gói:
7 tablets
Sản xuất bởi:
GLOBAL NAPI
Số ủy quyền:
25574
Ngày ủy quyền:
2008-07-17

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này