PROTOZOLE 500 mg tablet

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Liều dùng:
500 mg
Dạng dược phẩm:
tablet
Các đơn vị trong gói:
4 tablets
Sản xuất bởi:
MEDICAL UNION PHARMACEUTICALS-EGYPT
Số ủy quyền:
20216
Ngày ủy quyền:
1998-12-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này