Propastad 150 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

02-12-2019

Thành phần hoạt chất:
Пропафенон
Sẵn có từ:
Stada Arzneimittel AG
Mã ATC:
C01BC3
INN (Tên quốc tế):
Propafenone
Liều dùng:
150 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Propastad, 150 mg film-coated tablets x 20 x 50
Số ủy quyền:
9800301
Ngày ủy quyền:
2015-07-15

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này