POLYSPECTRAN eye/ear drops

Ai Cập - Tiếng Anh - EDA (Egyptian Drug Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ALCON-SCIENTIFIC OFFICE
Dạng dược phẩm:
eye/ear drops
Các đơn vị trong gói:
15 ml
Sản xuất bởi:
ALCON BELGIUM
Số ủy quyền:
20115
Ngày ủy quyền:
1998-09-22

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này