PIMOBENDAN powder

Quốc gia: Hoa Kỳ

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: NLM (National Library of Medicine)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

PIMOBENDAN (UNII: 34AP3BBP9T) (PIMOBENDAN - UNII:34AP3BBP9T)

Sẵn có từ:

Boehringer Ingelheim Espana, SA

INN (Tên quốc tế):

PIMOBENDAN

Thành phần:

PIMOBENDAN 1 mg in 100 L

Tình trạng ủy quyền:

Bulk Ingredient For Animal Drug Compounding

Đặc tính sản phẩm

                PIMOBENDAN- PIMOBENDAN POWDER
BOEHRINGER INGELHEIM ESPANA, SA
----------
PIMOBENDAN
pimobendan powder
PRODUCT INFORMATION
PRODUCT T YPE
BULK INGREDIENT
ITE M CODE (SOURCE )
NDC:6 540 4-0 0 4
ACTIVE INGREDIENT/ACTIVE MOIETY
INGREDIENT NAME
BASIS OF STRENGTH
STRE NG TH
PIMO BENDAN (UNII: 34AP3BBP9 T) (PIMOBENDAN - UNII:34AP3BBP9 T)
PIMOBENDAN
1 mg in 10 0 L
PACKAG ING
#
ITEM CODE
PACKAGE DESCRIPTION
MARKETING START DATE
MARKETING END DATE
1
NDC:6 540 4-0 0 4-9 9
10 0 L in 1 DRUM
0 2/17/20 16
Boehringer Ingelheim Espana, SA
MARKETING INFORMATION
MARKE TING CATE GORY
APPLICATION NUMBE R OR MONOGRAPH
CITA TIO N
MARKE TING START
DATE
MARKE TING END
DATE
BULK INGREDIENT FOR ANIMAL DRUG
COMPOUNDING
0 2/17/20 16
LABELER -
Boehringer Ingelheim Espana, SA (460940841)
REGISTRANT -
Boehringer Ingelheim Espana, SA (460940841)
Revised: 2/2016
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này