Paricalcitol Fresenius 5 micrograms/ml solution for injection

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
29-10-2014

Sẵn có từ:

Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH

Mã ATC:

H05BX2

Liều dùng:

5 micrograms/ml solution for injection

Tóm tắt sản phẩm:

Paricalcitol Fresenius, solution for injection 5 micrograms/ml

Ngày ủy quyền:

2014-10-14

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này