Palexia Retard 100 mg prolonged - release tablets 

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
16-03-2016
Thành phần hoạt chất:
Тапентадол
Sẵn có từ:
Grunenthal GmbH
Mã ATC:
N02AX6
INN (Tên quốc tế):
Tapentadol
Liều dùng:
100 mg prolonged - release tablets 
Tóm tắt sản phẩm:
Palexia retard, 100 mg prolonged - release tablets x 7; x 10; x 14; x 20; x 28; x 30; x 40; x 50; x 56; x 60; x 90; x 100; x 10 x 1; x 14 x 1; x 20 x 1; x 28 x 1; x 30 x 1; x 50 x 1; x 56 x 1; x 60 x 1; x90x1;x100x
Số ủy quyền:
20110166
Ngày ủy quyền:
2015-01-08

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này