Oxygen medicinal gaseous SOL 100 % medicinal gas, compressed

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-05-2022
Sẵn có từ:
SOL S.p.A.,
Mã ATC:
V03AN1
Liều dùng:
100 % medicinal gas, compressed
Tóm tắt sản phẩm:
Oxygen medicinal gaseous SOL, 100% medicinal gas, compressed x 1 x 2; x 5; x 10; x 20; x 30; x 50
Số ủy quyền:
20130112
Ngày ủy quyền:
2015-09-03

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này