OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER

Quốc gia: Kazakhstan

Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

Nguồn: Ecolab

Sẵn có từ:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Bảng dữ liệu an toàn

                OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
1 / 9
:
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
:
:
:
:
1.56 % - 4.68 %
:
00971 4 8014444
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195
00212 22 58 25 30 - 35
:
00971 4 8014444 :
00971 48146800 00971 4 8014000
0020 2 25 37 1195 :
00212 22 58 25 30 - 35 :
:
09.08.2017
:
2A
GHS
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
2 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: (%)
alcohols, c12-16, ethoxylated
68551-12-2
10 - 30
Fragrance
5 - 10
1300-72-7
1 - 5
:
:
:
:
:
8
:
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
3 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
7
8
:
:
:
7
8
:
:
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
4 / 9
:
:
:
5 °C
40 °C
:
8
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
6.0 - 9.0
100 %
5.5 - 8.0
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
5 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1.003 - 1.018
:
:
-
:
:
:
:
:
:
:
VOC
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
6 / 9
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
> 5,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
7 / 9
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
:
2,000 mg/kg :
:
:
:
:
:
alcohols, c12-16, ethoxylated
LC50
1.5 mg/l :
:
96 h :
EC50
230 mg/l :
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
8 / 9
:
:
:
: (ADR/ADN/RID)
:
:
:
:
:
:
)
(
)
IMDG/
(
:
09.08.2017
:
1.0
:
Regulatory Affairs
OASIS PRO MORNING BREEZE ROOM REFRESHER
913353
9 / 9
                
                Đọc toàn bộ tài liệu
                
              

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Tây Ban Nha 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Anh 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Pháp 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Bồ Đào Nha 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn Tiếng Indonesia 23-11-2017

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này