OASIS 133

Kazakhstan - Tiếng Ả Rập - Ecolab

Sẵn có từ:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Số ủy quyền:
985655

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn - Tiếng Anh

24-11-2017

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn - Tiếng Pháp

24-11-2017

Đọc toàn bộ tài liệu

OASIS 133

985655

1 / 8

OASIS 133

0.78 % - 25.0 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

10.08.2017

GHS

OASIS 133

985655

2 / 8

:

:

:

:

:

(%)

25155-30-0

5 - 10

Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate

68585-34-2

1 - 5

Di-propyleneglycol ethers

29911-27-1

1 - 5

(%)

25155-30-0

1 - 5

OASIS 133

985655

3 / 8

-10 °C

50 °C

OASIS 133

985655

4 / 8

7.0 - 9.0

100 %

7.0 - 9.0

OASIS 133

985655

5 / 8

1.01 - 1.03

58.929 mm2/s (40 °C)

OASIS 133

985655

6 / 8

> 5,000 mg/kg :

> 5,000 mg/kg :

OASIS 133

985655

7 / 8

96 h :

LC50

3.2 mg/l :

Sodium poly(oxyethylene) dodecyl ether sulfate

96 h :

LC50

28 mg/l :

Di-propyleneglycol ethers

96 h :

LC50

> 100 mg/l :

OASIS 133

985655

8 / 8

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

10.08.2017

Regulatory Affairs

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này