OASIS 100

Kazakhstan - Tiếng Ả Rập - Ecolab

Sẵn có từ:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Số ủy quyền:
916444-03

Tài liệu bằng các ngôn ngữ khác

Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Tây Ban Nha 23-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Anh 24-11-2017
Bảng dữ liệu an toàn Bảng dữ liệu an toàn
Tiếng Pháp 24-11-2017

Đọc toàn bộ tài liệu

OASIS 100

916444-03

1 / 8

OASIS 100

0.0 % - 0.03125 %

00971 4 8014444

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195

00212 22 58 25 30 - 35

00971 4 8014444 :

00971 48146800 00971 4 8014000

0020 2 25 37 1195 :

00212 22 58 25 30 - 35 :

16.08.2017

GHS

OASIS 100

916444-03

2 / 8

:

:

:

:

:

(%)

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-

hydroxy-

160875-66-1

1 - 5

OASIS 100

916444-03

3 / 8

OASIS 100

916444-03

4 / 8

0 °C

50 °C

6.6 - 9.1

100 %

7.0 - 8.5

OASIS 100

916444-03

5 / 8

100 °C

0.991 - 1.011

OASIS 100

916444-03

6 / 8

OASIS 100

916444-03

7 / 8

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

2,000 mg/kg :

poly(oxy-1,2-ethanediyl), a-(2-propylheptyl)-w-hydroxy-

48 h :

1 mg/l :

OASIS 100

916444-03

8 / 8

(ADR/ADN/RID)

)

(

)

IMDG/

(

16.08.2017

Regulatory Affairs

Đọc toàn bộ tài liệu

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này