Monozide 20 mg/12,5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
15-03-2022
Thành phần hoạt chất:
Hydrochlorothiazide Фозиноприл
Sẵn có từ:
PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.
Mã ATC:
C09BA9
INN (Tên quốc tế):
Hydrochlorothiazide, Fosinopril
Liều dùng:
20 mg/12,5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Monozide, 20 mg/12,5 mg tablets x 28
Số ủy quyền:
20030355
Ngày ủy quyền:
2015-05-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này