Mestinon retard

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Pyridostigminbromid
Sẵn có từ:
HAEMATO PHARM GmbH (8090132)
Dạng dược phẩm:
Retardtablette
Thành phần:
Pyridostigminbromid (00701) 180 Milligramm
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Ja
Số ủy quyền:
2204865.00.00
Ngày ủy quyền:
2020-07-08

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này