Mersinol  10 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
01-03-2021
Sẵn có từ:
Medochemie Ltd.
Mã ATC:
N06AB10
Liều dùng:
10 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
MERSINOL, 10 mg film - coated tablets x7,x10,x14,x20,x28,x30,x56,x60,x84,x90,x100,x180,x500,x1000
Số ủy quyền:
20130099
Ngày ủy quyền:
2013-03-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này