LYOPHILAC

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Algeldrat; Lactobacillus acidophilus, lebend; Bifidobacterium bifidum, lebend; Lactobacillus bulgaricus, lebend
Sẵn có từ:
Pharkosar Handels-GmbH für pharmazeutische und kosmetische Erzeugnisse (3066092)
Dạng dược phẩm:
Pulver
Thành phần:
Algeldrat (1253) 54 Gramm; Lactobacillus acidophilus, lebend (8263) 4,5 Gramm; Bifidobacterium bifidum, lebend (9432) 4,5 Gramm; Lactobacillus bulgaricus, lebend (9433) 1 Gramm
Tuyến hành chính:
Information nicht vorhanden
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
1333494.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này