Lymphomyosot oral drops, solution

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
06-12-2021

Sẵn có từ:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Liều dùng:

oral drops, solution

Tóm tắt sản phẩm:

Lymphomyosot, oral drops, solution - 30 ml

Ngày ủy quyền:

2014-09-03

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này