Lorinden C 0,2 mg/30 mg/g ointment

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
20-06-2022

Thành phần hoạt chất:

Flumetasone и антисептици

Sẵn có từ:

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Mã ATC:

D07BB1

INN (Tên quốc tế):

Flumetasone and antiseptics

Liều dùng:

0,2 mg/30 mg/g ointment

Tóm tắt sản phẩm:

Lorinden C, 0,2 mg/30 mg/g ointment - 15g

Ngày ủy quyền:

2014-05-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này