Letrofemin 2,5 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
31-01-2022
Thành phần hoạt chất:
Летрозол
Sẵn có từ:
Чайкафарма Висококачествените лекарства АД
Mã ATC:
L02BG4
INN (Tên quốc tế):
Letrozole
Liều dùng:
2,5 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Letrofemin, 2.5 mg film - coated tablets x 10 x 28 x 30 x 60
Số ủy quyền:
20090204
Ngày ủy quyền:
2015-07-20

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này