Juzo Dynamic class 2 (23-32mmHg) tights closed toe lymphoedema garment standard size III

Quốc gia: Vương quốc Anh

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:

23-32mmHg) tights closed toe lymphoedema garment standard size III Poppy seed (Juzo UK Ltd

Lớp học:

No Controlled Drug Status

Loại thuốc theo toa:

Never Valid To Prescribe As A VMP

Tóm tắt sản phẩm:

BNF:

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này