Influbene 500 mg/12,2 mg powder for oral solution

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
03-09-2015

Sẵn có từ:

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Mã ATC:

N02BE51

Liều dùng:

500 mg/12,2 mg powder for oral solution

Tóm tắt sản phẩm:

Influbene, 500 mg/12,2 mg powder for oral solution x6,x8,x10,x12,x14,x16,x20

Ngày ủy quyền:

2015-09-02

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này