Hydrogen Peroxide Galen - Pharma 3% cuteneous solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Sẵn có từ:
Гален Фарма ООД
Mã ATC:
D08AX1
Liều dùng:
3% cuteneous solution
Tóm tắt sản phẩm:
Hydrogen Peroxide Galen-Pharma, 3% cutaneous solution - 100ml; 1000ml
Số ủy quyền:
20050155
Ngày ủy quyền:
2015-06-01

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này