Glimepirid Teva 1 mg Tabletten

Quốc gia: Áo

Ngôn ngữ: Tiếng Đức

Nguồn: AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:

Glimepirid

Sẵn có từ:

Teva Pharma B.V.

Mã ATC:

A10BB12

Các đơn vị trong gói:

20 Stück (PVC/Al Blister), Laufzeit: 18 Monate,28 Stück (PVC/Al Blister), Laufzeit: 18 Monate,30 Stück (PVC/Al Blister), Laufzei

Khu trị liệu:

Glimepirid

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này