Gemcitabine Pharma Resourses  1000 mg powder for solution for infusion

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
24-07-2013

Sẵn có từ:

Pharma Resources GmbH

Mã ATC:

L01BC5

Liều dùng:

1000 mg powder for solution for infusion

Tóm tắt sản phẩm:

Gemcitabine Pharma Resources, 1000 mg powder for solution for infusion x 1 vial per package;

Ngày ủy quyền:

2013-07-15

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này