Freshalgin 500 mg tablets

Quốc gia: Bungari

Ngôn ngữ: Tiếng Bulgaria

Nguồn: Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Download Tờ rơi thông tin (PIL)
15-03-2022

Sẵn có từ:

Адифарм ЕАД

Mã ATC:

N02BB2

Liều dùng:

500 mg tablets

Tóm tắt sản phẩm:

Freshalgin, 500 mg tablets x 10 x 20

Ngày ủy quyền:

2013-07-11

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này