FORATEC 12 mg/DOSIS AEROSOL PARA INHALACION

Peru - Tiếng Tây Ban Nha - DIGEMID (Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas)

Buy It Now

Sẵn có từ:
ESKE CORPORATION S.A.C.
Dạng dược phẩm:
AEROSOL PARA INHALACION
Loại thuốc theo toa:
CON RECETA MEDICA
Số ủy quyền:
E16973

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này