EUROIMMUN ANCA-Profile ELISA (IgG)

Singapore - Tiếng Anh - HSA (Health Sciences Authority)

Buy It Now

Sẵn có từ:
EUROIMMUN (SOUTH EAST ASIA) PTE. LTD.
Lớp học:
Class B IVD
Sản xuất bởi:
EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG
Khu trị liệu:
Immunology
Chỉ dẫn điều trị:
Test system for in vitro determination of autoantibodies against PR3, lactoferrin, MPO, elastase, cathepsin G and BPI in human serum or plasma
Tóm tắt sản phẩm:
Models: EUROIMMUN ANCA-Profile ELISA (IgG) - EA 1200-1208-1 G, EUROIMMUN Anti-PR3-hn-hr ELISA (IgG) - EA 1201-9601-2 G, EUROIMMUN Anti-MPO ELISA (IgG) - EA 1211-9601 G, STRIPS - EB 1200-1208-1 G, CAL - CE 1200-0100-1 G, CONJUGATE - AE 122-0112, SAMPLE BUFFER - ZE 1100-0100, WASH BUFFER 10x - ZE 1120-1000, SUBSTRATE - ZE 1200-0112, STOP SOLUTION - ZE 1210-0112, STRIPS - EB 1201-9601-2 G, CAL1 - CE 1201-0101-2 G, CAL2 - CE 1201-0102-2 G, CAL3 - CE 1201-0103-2 G, POS CONTROL - CE 1201-0108-2 G, NEG CONTROL - CE 1000-0109, STRIPS - EB 1211-9601 G, CAL1 - CE 1211-0101 G, CAL2 - CE 1211-0102 G, CAL3 - CE 1211-0103 G, POS CONTROL - CE 1211-0108 G
Số ủy quyền:
DE0015895
Ngày ủy quyền:
2014-07-09

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này