Endoscopic electrosurgical electrode, bipolar, reusable

Quốc gia: Úc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Nguồn: Department of Health (Therapeutic Goods Administration)

Buy It Now

Sẵn có từ:

Getz Healthcare Pty Ltd

Lớp học:

Class IIb

Tình trạng ủy quyền:

Included

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này