Elicea Q-Tab 15 mg orodispersible tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
13-04-2020
Sẵn có từ:
KRKA, d.d. Novo Mesto
Mã ATC:
N06AB10
Liều dùng:
15 mg orodispersible tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Elicea Q-Tab, 15 mg orodispersible tablets, blisters
Số ủy quyền:
20130279
Ngày ủy quyền:
2015-06-05

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này