Echinacea plus, Globuli

Thụy Sĩ - Tiếng Đức - Swissmedic (Swiss Agency for Therapeutic Products)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Aconitum napellus, D30, 1.666 %; Gelsemium sempervirens, D15, 1.666 %; Gelsemium sempervirens, D30, 1.666 %; Aconitum napellus, D15, 1.666 %; Echinacea, D30, 1.666 %; Echinacea, D15, 1.666 %
Sẵn có từ:
Similasan AG
INN (Tên quốc tế):
Aconitum napellus, D30, 1.666 %; Gelsemium sempervirens, D15, 1.666 %; Gelsemium sempervirens, D30, 1.666 %; Aconitum napellus, D15, 1.666 %; Echinacea, D30, 1.666 %; Echinacea, D15, 1.666 %
Liều dùng:
D
Tuyến hành chính:
oral nur Globuli
Nhóm trị liệu:
homöopathisch
Số ủy quyền:
417985

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này