Dulcamara - Homaccord  oral drops, solution

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
20-03-2013
Sẵn có từ:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Mã ATC:
R0
Liều dùng:
oral drops, solution
Tóm tắt sản phẩm:
Dulcamara-Homaccord, oral drops, solution - 30ml
Số ủy quyền:
20011047
Ngày ủy quyền:
2013-03-07

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này