Docetax 40 mg/ml concentrate for solution for infusion - 2 ml + solvent 6 ml

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
04-09-2013
Thành phần hoạt chất:
Docetaxel
Sẵn có từ:
CIPLA (UK) LIMITED
Mã ATC:
L01CD2
INN (Tên quốc tế):
Docetaxel
Liều dùng:
40 mg/ml concentrate for solution for infusion - 2 ml + solvent 6 ml
Tóm tắt sản phẩm:
Docetax, 40 mg/ml concentrate for solution for infusion -2 ml + solvent 6ml
Số ủy quyền:
20060020
Ngày ủy quyền:
2013-08-22

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này