DEREK FL

Ý - Tiếng Ý - Ministero della Salute

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)

02-02-2017

Thành phần hoạt chất:
PROPANIL;
Sẵn có từ:
INDUSTRIA QUIMICA DE PORTUGUESA ESPANOLA S.L.
INN (Tên quốc tế):
PROPANIL;
Liều dùng:
35.0 g I valori indicati sono per 100 g di prodotto.
Dạng dược phẩm:
SOSPENSIONE CONCENTRATA
Khu trị liệu:
DISERBANTE
Tình trạng ủy quyền:
Revocato
Số ủy quyền:
013524
Ngày ủy quyền:
2007-01-22

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này