Depo - Medrol 40 mg/ml suspension for injection

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
02-02-2021
Thành phần hoạt chất:
Метилпреднизолон
Sẵn có từ:
Pfizer Enterprises SARL
Mã ATC:
H02AB4
INN (Tên quốc tế):
Methylprednisolone
Liều dùng:
40 mg/ml suspension for injection
Tóm tắt sản phẩm:
Depo-Medrol, 40 mg/ml suspension for injection - 1ml x 1; 2ml x 1
Số ủy quyền:
20040391
Ngày ủy quyền:
2015-08-06

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này