Dehydrocortison 5 mg tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
08-06-2021
Thành phần hoạt chất:
Преднизон
Sẵn có từ:
Антибиотик - Разград АД
Mã ATC:
H02AB7
INN (Tên quốc tế):
Prednisone
Liều dùng:
5 mg tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Dehydrocortison, 5 mg tablets x 60
Số ủy quyền:
20010365
Ngày ủy quyền:
2015-05-12

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này