Darmschwaeche-Mittel

Đức - Tiếng Đức - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

Buy It Now

Thành phần hoạt chất:
Salix alba (Pot.-Angaben); Dryopteris filix-mas (Pot.-Angaben); Asplenium scolopendrium (Pot.-Angaben); Pteridium aquilinum e rhizomate (Pot.-Angaben); Polypodium vulgare (Pot.-Angaben)
Sẵn có từ:
Wulf Rabe Biologische Arzneimittel KG (3087941)
Dạng dược phẩm:
Mischung flüssiger Verdünnungen
Thành phần:
Salix alba (Pot.-Angaben) (4957) 2,5 Milliliter; Dryopteris filix-mas (Pot.-Angaben) (6832) 0,5 Milliliter; Asplenium scolopendrium (Pot.-Angaben) (9401) 2,5 Milliliter; Pteridium aquilinum e rhizomate (Pot.-Angaben) (18159) 2,5 Milliliter; Polypodium vulgare (Pot.-Angaben) (18497) 2,5 Milliliter
Tuyến hành chính:
zum Einnehmen
Tình trạng ủy quyền:
Verkehrsfähigkeit: Nein
Số ủy quyền:
0594896.00.00

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này