Confidence BE soft convex ileostomy bag with filter and overlap, standard

Vương quốc Anh - Tiếng Anh - MHRA (Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency)

Buy It Now

Sẵn có từ:
Salts Healthcare
Lớp học:
No Controlled Drug Status
Loại thuốc theo toa:
Never Valid To Prescribe As A VMP
Tóm tắt sản phẩm:
BNF: ; GTIN: 5035706081577

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Chia sẻ thông tin này