Coloxet 300 mg film - coated tablets

Bungari - Tiếng Bulgaria - Изпълнителна агенция по лекарствата

Buy It Now

Tờ rơi thông tin Tờ rơi thông tin (PIL)
28-07-2016
Thành phần hoạt chất:
капецитабин
Sẵn có từ:
Egis Pharmaceuticals PLC
Mã ATC:
L01BC6
INN (Tên quốc tế):
Capecitabine
Liều dùng:
300 mg film - coated tablets
Tóm tắt sản phẩm:
Coloxet, 300mg film - coated tablets x30,x60,x120;
Số ủy quyền:
20130066
Ngày ủy quyền:
2015-04-14

Đọc toàn bộ tài liệu

Đọc toàn bộ tài liệu

Sản phẩm liên quan

Tìm kiếm thông báo liên quan đến sản phẩm này

Xem lịch sử tài liệu

Chia sẻ thông tin này